Kesän 2024 aikana toteutetaan ennätysmäärä päällystystöitä. Myös alempi tieverkko saa tänä vuonna uutta pintaa.

Vuonna 2024 liikenteen investointeihin on varattu yhteensä 597 miljoonaa euroa, josta korjausvelan purkamiseen on osoitettu 250 miljoonan euron määräraha. Väyläviraston ja ELY-keskuksien mainitaan tavoittelevan valtakunnallisesti noin 4 000 kilometrin päällystysohjelmaa.

Viime vuosina rahoituskehys on ollut tunnetusti niukka, joten päällystystyöt on priorisoitu vilkkaimmalle noin 10 000 kilometrin verkolle, jossa liikenteestä kulkee noin kaksi kolmasosaa. Siten muun tieverkon kunto on heikentynyt, mutta nyt uutta pintaa pitäisi saaman myös keskivilkkaille ja vähäliikenteisemmille teille. Esimerkiksi keskivilkkaiden teiden päällystyskilometrien lupaillaan yli tuplaantuvan viime vuosiin verrattuna. ”Tänä vuonna päällystystöiden valtakunnallisena tavoitteena on pysäyttää korjausvelan kasvu”, ELY-keskuksen kunnossapidon projektipäällikkö Niklas Nevalainen toteaa.

Suurimmat haasteet päällystystöissä liittyvät aikataulutukseen ja sääolosuhteisiin, jotka voivat viivästyttää töitä. Alemman verkon kohteilla tehdään usein myös muita parannustöitä, kuten kuivatuksen kunnostusta. ”Turvallisuuden näkökulmasta suurin haaste on ohiajava liikenne, ja turvallinen työskentely on ensisijaisen tärkeää”, Nevalainen lisää. Urakoitsijat aikatauluttavat työt kesäkaudelle, mutta vilkkaasti liikennöidyillä teillä työskentely ajoitetaan hiljaisemman liikenteen aikaan.

Päällystysurakat toteutetaan laatuvastuurakentamisen mallilla, jossa urakoitsija vastaa lopputuotteen laadusta tilaajalle. Päällystystöissä käytetään pääasiassa kiviaineksia ja bitumia, ja rakenteen parantamiseen voidaan käyttää teräsverkkoja. ”Uudelleenpäällystäminen voidaan tehdä useilla erilaisilla tekniikoilla, riippuen vaurioiden laadusta ja laajuudesta”, Nevalainen lisää.

Myös ympäristönäkökohdat huomioidaan. ”Pyrimme edistämään uusiokäyttöä aina kuin mahdollista, ja pohjavesialueilla työskentelyssä olemme erityisen varovaisia”, Nevalainen painottaa. Työturvallisuus varmistetaan tarkasti suunnitelluilla liikennejärjestelyillä ja oikeanlaisella suojavaatetuksella. ”Pääurakoitsija vastaa siitä, että työmaan liikennejärjestelyt ovat ohjeistuksen mukaiset ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät”, hän toteaa.

Kustannukset arvioidaan aiempien toteutuneiden kustannusten perusteella, ja raaka-aineiden hinnannousu otetaan huomioon. ”Raakaöljyn hinnanvaihtelut vaikuttavat myös bitumin hintaan, ja tätä seurataan tarkasti urakan aikana”, Nevalainen selventää. Päällystysurakat kilpailutetaan valtakunnallisesti yhtenäisten hankinta-asiakirjojen avulla, jotta vaatimukset ovat yhtenäiset eri puolilla Suomea.

Hyvä yhteistyö tilaajan ja urakoitsijan välillä perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. ”Kun molemmat osapuolet noudattavat urakka-asiakirjoja ja yhteisiä pelisääntöjä, työt sujuvat mallikkaasti”, Nevalainen kertoo.

”Tienkäyttäjät ja koko yhteiskunta hyötyvät merkittävästi toimivasta ja hyväkuntoisesta tieverkosta. Vaikka työmailla voi joutua odottamaan, maltti on valttia. Muista hiljentää ajonopeutta tietyömaan kohdalla”, hän muistuttaa.

Edellinen artikkeliYleisön pyynnöstä – Sampo HR56
Seuraava artikkeliDevelonin uusi tonninen