Kaivantotyössä viihdytään!  Työ  koetaan  mielekkääksi ja  oma  työkyky  pääosin  hyväksi. Työmaan hyvä  ennakkosuunnittelu, asianmukaiset  työvälineet,  mukava  työilmapiiri ja ergonomiset työtavat auttavat jaksamaan.  Tiedot käyvät ilmi TTS Työtehoseuran ja SYKLI:n TuTu - Tulosta ja turvallisuutta maarakennusalan yhteistyöllä -hankkeen  työhyvinvointikyselystä. 
  
Hyvä ennakkosuunnittelu lisää  työhyvinvointia    
Keskeisiä tekijöitä  ovat  toimijoiden välinen yhteistyö, hyväkuntoiset työvälineet ja  työmaan siisteys. Työmaan liikennejärjestelyt, katu- ja työalueen suojaukset  sekä kaivantoturvallisuus ja työergonomia  ovat  myös  tärkeässä roolissa.  Fyysinen  ja psyykkinen  turvallisuudentunne vaikuttavat  siihen, miten kaivantotyössä viihdytään ja millaiseksi oma  työhyvinvointi  koetaan.  
 
Fyysistä kuormitusta hallitusti    
Perähenkilön työssä on paljon  kyykistelyä ja polvillaan työskentelyä  epätasaisella alustalla. Vartalo  on usein kumartuneena  ja käsissä  on  taakkaa.  Maa-ainesta siirrellään  osin  jalkoja apuna käyttäen, jolloin nilkat ja polvet ovat kovilla. Putkien siirtely käsivoimin voi aiheuttaa työntekijän horjahtamisen.  Täryn  käyttö aiheuttaa käsiin ja koko vartaloon tärinää ja laite on äänekäs.

TTS:n mukaan työmaahavainnot osoittivat, että  etenkin  kokeneiden työntekijöiden työtavat ovat  hioutuneet ergonomisiksi  ja  fyysistä työkuormitusta  hallitaan hyvin.  Työhyvinvointikyselyn tulokset  tukevat havaintoa, sillä  suurin osa vastanneista ilmoitti  kokevansa  työkykynsä hyväksi.  
 
Kaivantotyö kuormittaa myös psyykkisesti   
Kaivinkoneenkuljettajalta vaaditaan tarkkuutta lapiomiehen ollessa kauhan työskentelyalueella.  Perämies  on  ajoittain selin kauhaan ja voi jäädä  myös  katveeseen.  Kuulosuojaimet ovat tärkeä osa työturvallisuutta, mutta ääntä eristävinä ne vaikeuttavat ympäristön havainnointia.  Raportti toteaa, että yhteinen ymmärrys käsin viitotun viestinnän merkityksestä on  työparin välillä välttämätöntä. 

Työturvallisuus tärkeä osa työhyvinvointia   
Kaivantoturvallisuus varmistetaan  putoamissuojin.  Työalue  rajataan  työmaan turvaamiseksi ja myös  siksi, että  työmaa on turvallinen ohittaa. Maassa oleva työmaatarvikkeisto, putket ja johdot sekä käsissä kannettavat taakat  lisäävät  putoamis- ja  kompastumisvaaraa.  Työntekijä joutuu harkitsemaan  useita kertoja päivässä  oman  riskinottonsa  rajoja, joka  saattaa kuormittaa psyykkisesti.  Työturvallisuuden  varmistaminen  vaatii  ammattitaitoa,  työryhmän  keskinäistä luottamusta,  yhteispeliä  ja yhteisiä toimintatapoja.   

Kaivantotyössä viihdytään   
Työhyvinvointikyselyllä kartoitettiin  muun muassa kaivantotyön mielekkyyttä  ja työn hallintaa,  kommunikaation tasoa  sekä  työilmapiiriä  ja sosiaalisen tuen tarvetta.  Vastaajilta kysyttiin  myös  perehdytyskäytännöistä,  työn organisoinnista ja johtamisesta.  Tulosten mukaan  kaivantotyö koetaan mielekkääksi ja oma työkyky pääosin hyväksi,  mutta kommunikaatiossa ja viestinnässä on puutteita.

TTS:n kysely linjaa yhteenvetona, että kiire sekä eri työvaiheiden aikataulullinen yhteensovittaminen ja työn keskeytykset turhauttavat. 
Myös etukäteissuunnittelu eri urakoitsijoiden ja työvaiheiden välillä on tärkeää.  
Hyvin suunniteltu työ ja rauhallinen, jouheva tekeminen ergonomisilla työmenetelmillä vievät työtä eteenpäin ja vähentävät kiireen tuntua, jolloin työntekijä voi keskittyä laatuun. Hyvin tehty työ lisää oman työn arvostusta, hallinnan tunnetta ja työhyvinvointia.  

Edellinen artikkeliDestia ostaa Oulun Energia Urakointi Oy:n Oulun Energialta
Seuraava artikkeliDynaset tuo Alipaine-sarjan markkinoille