Metsähallitus ja Boliden Kevitsa Mining Oy ovat solmineet sopimuksen, joka koskee Sodankylän kunnassa sijaitsevan Kevitsan kaivoksen sulkemiseen käytettäviä sora- ja moreenialueita. Kaivosyhtiö on saanut päätökseen YVA-prosessin ja Natura-arvioinnin, joissa tarkasteltiin maa-ainesten ottoon liittyviä vaihtoehtoja. Kevitsan kaivosalueella ei ole sulkemiseen soveltuvaa moreenia, minkä vuoksi sitä on hankittava sen ulkopuolelta.

”Neuvoteltu sopimuskokonaisuus koskee vuosia 2023–2035, joiden aikana sivukivikasat ja rikastushiekka-altaat tullaan peittämään moreenikerroksella. Kaivoksen sivukivialuetta täytetään vaiheittain. Peittorakennetyöt aloitetaan jo toiminnan aikana. Sulkemiseen tarvittavan moreenin määrä on yhteensä noin 8,9 milj.m³ ja peitettävien alueiden koko on yhteensä noin 640 hehtaaria. Moreenia tullaan ottamaan kuudelta erilliseltä alueelta ajanjakson aikana ja ottoalueiden koko on yhteensä reilut 500 hehtaaria”, Metsähallituksen kaivannaispäällikkö Harri Saxlund sanoo.

”Olemme keskustelleet ottoalueiden käytöstä niillä toimivien paliskuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ottotoiminnan yhteydessä alueen tiestöä parannetaan, jolloin se palvelee myös metsätalouden ja muiden tienkäyttäjien tarpeita”, Saxlund toteaa.

”Uusiutuvan fossiilivapaan energian tuotannon ja varastoinnin ratkaisut sekä liikenteen sähköistyminen lisäävät kaivosmineraalien tarvetta. Valtion maa- ja vesialueita voidaan tarkastella niiden tuotantopaikkoina tai tämän sopimuksen tyyppisinä ottoalueina, kun toiminta on vastuullista ja yhteensovitettavissa alueen muun käytön kanssa”, Saxlund jatkaa.

Kevitsan kaivoksen tuotannonaikaiseen sulkemiseen käytettävät moreeninottoalueet maisemoidaan oton jälkeen luiskaamalla alueet ja istuttamalla alueille mäntyvaltaista sekapuustoa jälkihoitosuunnitelman mukaan. Osa ennallistettavista alueista varataan jäkälänkasvatuskokeilua varten.

”Kaivostoimintaan kuuluu keskeisenä osa-alueena kaivosten vastuullinen sulkeminen ja jälkihoito parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Boliden Kevitsan kaivoksella sulkeminen on aloitettu vaiheittain jo kaivostoiminnan aikana. Alue palautetaan luonnonympäristöksi muuta maankäyttöä varten siten, että ympäristön ja vesistöjen tila pysyy hyvänä myös pitkällä aikavälillä”, kertoo Johanna Holm, Boliden Kevitsan EHSQ johtaja.

Edellinen artikkeliGoodyearilta ratkaisu satamakoneiden rengashallintaan
Seuraava artikkeliLundberg-valmistus Ruotsista Suomeen