Väylävirasto muistuttaa, että asianmukaisesti tehty lumen auraus tasoristeyksessä lisää aina liikenneturvallisuutta. Tämä vaikuttaa niin rautatie- kuin maantieliikenteen turvallisuuteen.

Talvet vaihtelevat vuodesta toiseen. Tänäkin vuonna lunta on kuitenkin ollut niin paljon, että sitä on pitänyt aurata. Tien auraamisessa tulee huomioida erityistä varovaisuutta vaativat kohteet, joihin kuuluvat esimerkiksi tasoristeykset.

Suomessa on noin 2 700 tasoristeystä. Niistä yli puolet, eli noin 1 700 kappaletta, sijaitsee yksityisteiden varsilla. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tieosakkaat. Väylävirasto muistuttaa, että myös yksityisteiden aurauksessa on huomioitava tasoristeykset. Muutaman yksinkertaisen aurausvinkin avulla liikenneturvallisuus paranee.

”Kun lunta ei kasata tasoristeyksen lähelle, tienkäyttäjällä on parempi mahdollisuus nähdä lähestyvä juna riittävän ajoissa. Myös radan kohdalla auraamisella on suuri merkitys turvallisuudelle. Kun varmistetaan, ettei radan kohdalle jää aurausvalleja tai jäälohkareita, vältetään junien törmääminen niihin”, kertoo rautatieturvallisuuden johtava asiantuntija Marko Tuominen Väylävirastosta.

Radan kohdalle jätetyt aurausvallit ja jäälohkareet saattavat aiheuttaa vakavia vaurioita junaan sen törmätessä niihin suurella nopeudella. Pahimmassa tapauksessa suuret aurausvallit ja jäälohkareet voivat aiheuttaa junan suistumisen kiskoilta.

”Samalla on hyvä muistaa, että junan liikkeelle laittamat jäälohkareet voivat aiheuttaa vaaraa tienkäyttäjille ja sivullisille. Lisäksi tasoristeysten varoituslaitteet voivat vaurioitua lentävästä jäästä”, Tuominen toteaa.

Miten toimia?

Turvallisuuden varmistamiseksi lumen aurauksessa kannattaa noudattaa Väyläviraston ohjetta Maanteiden talvihoito – Menetelmätieto (pdf). Keskeiset seikat ovat seuraavat:

  • Rautatien tasoristeys on erityistä varovaisuutta vaativa kohde. Oman turvallisuuden lisäksi on varmistettava, ettei rautatieliikenteelle aiheuteta vaaraa.
  • Rautatieliikennettä tulee aina varoa aurauksen aikana.
  • Aurausnopeus on pidettävä alhaisena (10–20 km/h) ja on varottava radan rakenteita.
  • Ratarakenteiden ylityksessä terää nostetaan hieman ja valitaan sellainen ajovaihde, että risteys voidaan ylittää turvallisesti. Aurauksen yhteydessä tulisi käyttää alusterää, jotta polanne pysyy ohuena tasoristeyksen läheisyydessä.
  • Tien aurauksen ja höyläyksen synnyttämät vallit on siirrettävä niin kauaksi radasta, että ne eivät aiheuta haittaa raiteella liikkuvalle kalustolle tai radan kiinteiden laitteiden toiminnalle eivätkä muodosta näkemäestettä.
  • Tasoristeyksen kunnossapidon yhteydessä on varmistettava, että raideliikenteelle ei synny vaaraa kivistä tai jäälohkareista. Tien ja radan laatutason tulee olla yhteneväinen ja muutoskohtiin ei saa jäädä pykälää.

Vastaavia ohjeita annetaan myös Tieyhdistyksen julkaisemassa kirjassa Yksityistien kunnossapito – Kunnossapitotöiden suunnittelun ja toteuttamisen perusteet (pdf).

Edellinen artikkeliTelakoneelle tunnustusta Hyundailta
Seuraava artikkeliUusia nostureita Rottnelta